Bobath Concept, vývojové cvičení pro kojence a batolata


Všechny lekce jsou vedené vysokoškolsky vzdělaným zdravotníkem s pediatrickou specializací s dlouholetou klinickou praxí ve zdravotnictví !!!


Vývojové cvičení  – Bobathova metoda

Cvičení je vhodné pro děti od 3 měsíců. Cvičení BOBATH CONCEPT napomáhá správnému psychomotorickému vývoji dítěte a v případě již existujících vývojových problémů, máme vynikající úspěšnost v jejich řešení.

Cvičení na míči s kojenci a batolaty je jediná forma cvičení, kterou lze pod vedením terapeuta běžně cvičit s takto malými dětmi v domácích podmínkách.

Ukázková videa v naší Videogalerii

V případě velmi vážných vývojových problému je cvičení Bobath concept  vynikajícím doplňkem  VOJTOVY REHABILITAČNÍ METODY 

Psychomotorický vývoj dítěte
Psychomotorický vývoj dítěte

Individuální terapie a konzultace

Před zapsáním do skupinových kurzů je nutné se domluvit na individuální konzultaci. Terapeutem bude zhodnocen psychomotorický vývoj dítě. Cvičení bude vysvětleno a předvedeno, aby si rodič mohl s dítětem v klidu a bezpečně vše vyzkoušet. Nakonec se domluví dalším postupu, který bude pro Vaše dítě nejvhodnější.

Termín vstupní konzultace dle domluvy, délka 45 minut.


Volné termíny a ceny lekcí viz. ROZVRH KURZŮ a CENÍK SLUŽEB

kurz: Nechodící děti ( kojenci )

Děti cvičí v poloze, která odpovídá jejich psychomotorickému vývoji, tzn. nejdříve v leže na bříšku a zádech a následně se přidávají další polohy jako je sed, klek stoj a jiné. Tímto cvičením na reflexní odpovědi těla na pohyb lze docílit posílení svalů bříška a zad u kojence a umožnit dítěti správný psychomotorický rozvoj. Skupinové cvičení je důležitý prvek z hlediska rozvoje sociálních návyků u dětí.

kurz: Chodící děti ( batolata )

Určeno pro děti ve věku 1 až 3 roky.  Kurz zábavného cvičení dětí s rodiči na rozvoj motoriky a sociálních návyků.
Kombinujeme balanční cvičení na velkých míčích vhodné na rozvoj zádového a břišního svalstva s dalšími pohybovými hrami rozvíjejícími koordinaci těla a správné pohybové stereotypy při nácviku chůze, běhu, hodu, skoku apod. Často využíváme různé pomůcky a sportovní hračky – míčky, obruče, tunely, housenky, kyblíkové chůdy a mnoho dalších.
Do výuky jsou zařazeny i jednoduché rytmické hry.

Kapacita obou kurzů je 8 dětí na lekci.


BOBATH CONCEPT – odborný popis

Metoda manželů Bobatových je terapeutický princip využívaný k odstranění poruch mechanismů centrální posturální kontroly. Tento princip je založen na mechanismu centrální posturální kontroly. Cílem terapie je udržet rovnováhu před pohybem, během něj a po jeho dokončení. Podobně jako u Vojtovy metody se zde snažíme vyvolat automatické reakce (vzpřimovací, rovnovážné, obranné), které jsou nevědomou, ale důležitou složkou volních pohybů. Nácvik těchto koordinačních pohybových vzorů vede k jejich zafixování a následnému spontánnímu zapojování, což zlepšuje celkovou koordinaci pohybů a správné zapojování posturálních mechanismů. Známky poruch posturální kontroly:

  • abnormální posturální tonus, spasticita, hypotonie nebo kolísající tonus;
  • porucha automatické adaptace svalů (agonistů a antagonistů) při pohybu, což znemožňuje jeho plynulost;
  • omezené množství posturálních a pohybových vzorů;
  • nežádoucí synchronní pohyby při vykonávání určité činnosti.

Terapeutický postup

Před začátkem jakékoli terapie je nutná lékařská prohlídka a následně vyšetření terapeutem zaměřené na možnosti terapeutického ovlivnění stavu. Cílem terapie je odstranění spasticit. Koncept manželů Bobathových, potlačení mimovolních pohybů, inhibice patologických posturálních vzorů, zlepšení senzorického vjemu pro lepší zpětnou vazbu a vnímání polohy v prostoru, podpora motorického vývoje a prevence kontraktura a deformit.

Na základě tohoto vyšetření je stanoven základní problém a navržena strategie léčby. Důležité je zjištění náhledu na stav a spolupráce s rodinou.

Inhibice a facilitace

Inhibici a facilitaci považovali manželé Bobathovi za dva neoddělitelné principy. Terapeutické postupy umožňují provést současně inhibici i facilitaci. Metoda manželů Bobathových vede k facilitaci (usnadnění) správných pohybových vzorů a inhibici spasticity. Terapie se uskutečňuje v rámci tzv. handlingu (označuje způsob cvičení, manipulaci s jedincem). Terapeut manuálními doteky navozuje automatické pohyby (vzpřimovací, rovnovážné a obranné reakce). Vyvolaný pohyb dále sleduje a koriguje například použitím minimální opory na správných místech a v určitý čas pohybu. Touto korekcí získává dítě správný senzorický vjem normálně provedeného pohybu. Opakováním vzniká schopnost dítěte samostatně korigovat a kontrolovat vlastní tělo a jeho držení.

Techniky proprioceptivní a taktilní stimulace

Cílem je zvýšení posturálního tonu a vytvoření souhry mezi agonisty, antagonisty a synergisty. Mezi stimulační techniky patří:

  1. Nesení váhy, tlak a odpor: prostřednictvím tlaku a odporu se trup a končetiny automaticky přizpůsobují nově vzniklé situaci.
  2. Placing a holding: placing je automatická adaptace svalů na posturální změnu provedenou terapeutem. Holding je schopnost pacienta pohyb kontrolovat a udržet.
  3. Tapping je proprioreceptivní a exteroreceptivní stimulace různých částí těla taktilními podněty (klepání, hlazení, tlak, potřásání). Odpověď je jak lokální, tak celková. Tapping zlepšuje funkci svalů tím, že inhibuje antagonisty, dekontrahuje agonisty, stimuluje synergisty a specifické svalové skupiny.

Indikace

Indikační skupinou jsou děti s centrální poruchou hybnosti a dospělí pacienti s poruchami motoneuronu (např. CMP, roztroušená skleróza).

ZDROJ: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Metoda_man%C5%BEel%C5%AF_Bobathov%C3%BDch